Nye tanker om hva tid Jesu frelse trådte i kraft.

0 Comments

Har du tenkt over at hvis frelsen trådte i kraft ved Jesu død, ble ingen mennesker som levde før hans død, frelst?

Følgende Bibeltekster avslører imidlertid at selve TIDSPUNKTET for Jesu død, ikke har noen betydning for menneskenes frelse. Åp.13,8 gjør det nemlig klart at de frelste «har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet, FRA VERDENS GRUNNVOLL BLE LAGT.» Åp.13,8. Det vil jo igjen si at Gud kjente de frelstes navn, før jorden og menneskene i det hele tatt var skapt.

Dette blir ennå klarere for oss, når vi leser 1.Pet.1,18-20: «Det var med Kristi dyrebare blod … dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene … DETTE BLE HAN UTSETT TIL PÅ FORHÅND, FØR VERDENS GRUNNLEGGELSE.» Den engelske oversettelsen, sier det slik: «The price was paid in precious blood, as it were of a lamb without mark or blemish – the blood of Christ. PREDESTINED BEFORE THE FOUNDATION OF THE WORLD.” Mennesker kunne altså bli frelst ved Jesu offer, allerede fra syndefallet av.

Både Jesu soningsdød og de frelstes navn, var godkjent og kjent før jorden og menneskene ble skapt – tusenvis av år før Jesu død. Fordi Gud kjenner enden fra begynnelsen, visste han at Jesus ville vinne seier ved sin død, og bli menneskehetens Frelser.

Og fordi Gud kjenner enden fra begynnelsen, visste han også, før verdens grunnvoll ble lagt, navnene på alle de frelste. Derfor ble navnene deres innskrevet i Guds bok, lenge før de ble født.

Men fordi Guds englehær, Satans englehær og universets andre beboere, følger nøye med på alt som skjer her på jorden – («et skuespill er vi blitt for verden, både for engler og for mennesker.» 1.Kor.4,9) – så gjør Gud alt dette på en offentlig måte.

Når mennesker omvender seg til Gud, blir navnet deres skrevet i Livets bok (også selv om Gud vet at de til sist går fortapt.) Men på dommens dag, når deres gjerninger blir gransket, strykes navnet til de frafalne, ut av boken. For det står: «Hver den som har syndet mot meg, ham vil jeg stryke ut av min bok.» 2.Mos.32,33. Men – «Den som seirer skal bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok.» Åp.3,5.

Fordi Jesu frelsesverk var godkjent før menneskene ble til, er TIDSPUNKTET FOR JESU DØD helt uten betydning for menneskenes frelse. ALLE MENNESKER BLIR FRELST PÅ SAMME MÅTE – nemlig gjennom den pakten Gud inngikk med menneskene, FØR HAN SKAPTE DEM.

Frelsen hviler på Guds vilje til å ofre sin Sønn, Jesu vilje til å betale straffen med sitt liv – og dessuten på kravene Gud stiller til dem som velger å være hans folk. De ufrelste – som fikk sitt navn skrevet i livets bok, fordi de engang omvendte seg – går fortapt, fordi de ikke tok imot Frelserens hjelp mot synden. De som levde før Jesus sto fram på jorden, og derfor ikke kjente ham – fikk den samme hjelp fra Den Hellige Ånd, til å følge Guds lov, som vi får. De ble frelst – og gikk fortapt, av samme grunner som oss.

Ettersom Jesu offer altså var godkjent av Gud, tusenvis av år før hans død, INNGIKK JESUS INGEN NY PAKT MED MENNESKENE, VED SIN DØD. Den evige frelsespakten var jo blitt inngått med alle, «på forhånd, før verdens grunnleggelse.» 1.Pet.1,20.

På Sinai ser vi at folkets del av pakten, var å holde de ti bud – selvsagt med Åndens hjelp, slik som for oss. «Moses tok paktens bok (de ti bud) og leste den opp for folket. Og de sa: Alt det Herren har sagt, vil vi gjøre og lyde. Så stenket han blodet på folket, og sa: Dette er paktens blod, den pakten Herren oppretter med dere på disse ord.» 2.Mos.24,7-8.

Dyreblodet ga ikke tilgivelse, det var bare et symbol. Sinaipakten ble derfor inngått på Jesu frelsende blod, som var godkjent før verdens grunnleggelse.

Hans offer ga/gir tilgivelse til alle slekter, om de angrer sin synd og ber om tilgivelse. «Han forkynte dere SIN PAKT, som han bød dere å holde, DE TI BUD. Han skrev dem på to steintavler.» 5.Mos.4,13. «Hvis noen synder, har vi en Talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige.» 1.Joh.2,1.

Jesus bygde også sin lære omkring overholdelsen av de ti bud, idet han sa: «Vil du gå inn til livet, SÅ HOLD BUDENE!» Matt.19,17. For sikkerhets skyld – og fordi Jesus visste at Satan av all makt kom til å gå til angrep på Guds pakt ved innsmigrende lureri, slik han gjorde da han fristet Adam og Eva – føyde han til: «DERE MÅ IKKE TRO AT JEG ER KOMMET FOR Å OPPHEVET LOVEN …Den som HOLDER DEN og lærer andre å gjøre dette, skal kalles stor i himmelen.» Matt.5,17-19.

Lovene Jesus oppfylte ved sin død, var selvsagt alle offerlovene. Men de ti bud er det opp til oss å holde. «Ved dette vet vi at vi har lært ham å kjenne, om vi holder fast på hans bud. Den som sier: Jeg kjenner ham! – og ikke holder hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham … Dette skriver jeg til dere, for at dere ikke skal synde … Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og RENSER OSS FRA ALL URETTFERDIGHET.» 1.Joh.2,3-4.1-2 og 1,9.

Gud gjør det klart for oss at å holde hans bud, GIR EVIG LIV: «Jeg ga dem mine bud og kunngjorde dem mine lover. For det menneske som holder dem, SKAL LEVE VED DEM.» Esek.20,11.

Men hva sier Paulus om Guds bud og lover? «Kristus er LOVENS ENDE … så hver den som TROR, skal bli rettferdig.» Rom.10,4. «Den tjenesten som var foreskrevet med bokstaver hogd i stein, var DØDENS TJENESTE … Han gjorde oss til tjenere for en ny pakt, som ikke bygger på bokstav, men på Ånd. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.» 2.Kor.3,7.6. «Vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, UTEN LOVGJERNINGER.» Rom.3,28.

Men hva sier Jakob, Jesu bror, som var blitt kjent med sannheten gjennom sin barndom og ungdom, sammen med Jesus? «Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? KAN VEL TROEN FRELSE HAM? … Du tankeløse menneske! Vil du ikke innse at tro uten gjerninger er TIL INGEN NYTTE?» Jak.2,14.20. Paulus beskrivelse av Guds rettferdige bud, som DØDENS TJENESTE, som slår i hjel, er en grusom gudsbespottelse!

Fordi jødene var så kloke at de nektet å anerkjenne denne nye læren, håner og bakvasker Paulus dem: «De ble FORHERDET. For helt til denne dag er et slør blitt liggende når det leses fra den gamle pakts bøker (Torah og Tanakh), og det blir ikke klart for dem at pakten (ved de ti bud) er opphevet i Kristus.» 2.Kor.3,14.

Gud sier at vi skal LEVE ved å holde budene, og Jesus sier at om vi vil gå INN TIL LIVET, må vi holde Guds bud. Paulus håner både Gud, Jesus og jødene, når han kaller Guds rettferdige lover for «DØDENS TJENESTE»!

Denne paulus-kristne læren fratar mennesker som levde før Jesu død, frelsen – ved å beskrive frelseslæren Gud ga DEM gjennom sine bud – som «bokstaver som slår i hjel». Hvor fint er det ikke derfor å få Frelserens forklaring på dette, nemlig – at frelsen trådte i kraft før jordens grunnvoll ble lagt. Det skjedde da Jesus sa seg villig til å betale for våre evige liv, med sitt blod.

DEN NYE OG EVIGE PAKTEN i Jer.kap.31, inngår Vår Herre med de frelste, etter at de gjennom dommen er erklært for frelst.

Da utøser Gud sin Hellige Ånd over dem, (Israels hus først) og sier: «Dette er den pakten jeg vil opprette med ISRAELS hus og JUDAS hus, ETTER DE DAGER … Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte …Da skal ingen lenger undervise sin neste … og si : Kjenn Herren! For de skal alle kjenne meg, både små og store. For jeg vil … ikke lenger huske synden (dommen er altså over).» Jer.31,33-34. Når denne pakten inngås, er vår kamp mot synden til ende, Halleluja!

Den første pakt inngikk Faderen og Sønnen, da de sammen planla å legge verdens grunnvoll og skape menneskene. Fordi ondskapens åndehær på den tiden var i full virksomhet i himmelrommet – MÅTTE DE SELVSAGT UTARBEIDE FULLKOMNE PLANER, HELT FRA BEGYNNELSEN AV !!!

Categories:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *