Brexit var bare første skritt på veien mot EU’s undergang.

0 Comments

Gud sa til profeten Daniel:

”Gjem disse ordene og forsegl boken inntil ENDENS TID. Mange skal granske den, og kunnskapen skal bli stor.” (Dan.12,4.)

Boken kan altså ikke forstås rett, før i de siste dager.

De historiske forutsigelsene i Daniels bok, er så nøyaktige at ateistiske forskere ikke har annen forklaring på det, enn at Daniel må ha levd etter at disse hendelsene fant sted.

Men det nytter ikke å flytte Daniels forfatterskap nedover i historien. For han beretter også om ting som skal skje i de aller siste dager – altså flere tusen år etter at Daniel levde.

Daniel ble i sin ungdom bortført til Babylon, der kong Nebukadnesar hersket. Kongen hadde på et visst tidspunkt begynt å gruble over hva som skulle hende i framtiden. Det merkelige var at Gud som svar på grubleriene, sendte denne hedenske og grusomme kongen en drøm som kastet lys over historiske hendelser som lå flere tusen år inn i framtiden. Daniel tydet drømmen for ham:

”Han som åpenbarer hemmeligheter, kunngjorde deg hva som skal skje … i de siste dager.” (vers 29 og 28.)

Vi finner historien i Dan. kap. 2 – der Gud beskriver verdensrikene som skal herske fra og med det babyloniske verdensriket, og ned til vår histories avslutning. Gud bruker et fryktelig avgudsbilde som symbol, når han beskriver denne delen av verdenshistorien, se vers 31. Det at Gud brukte dette symbolet, avslører at profetien peker mot disse nasjonenes religiøse side. Deres avgudsreligioner – som delvis gikk i arv fra det ene riket til det andre – skal i endetiden bli knust og tilintetgjort av noe Gud beskriver som en himmelstein:

”En stein ble revet løs, men ikke med hender, og den rammet bildet på føttene … og knuste dem.” (vers 34.)

Det står ikke akkurat hva steinen symboliserer. Men det er tydeligvis noe som er i stand til å knuse alle falske religioner. Og vi må jo være enige om at det er det bare SANNHETEN som kan. Ifølge profetien blir altså Guds fullkomne lære plutselig kastet mot menneskeheten, på en så spesiell måte at hele verden våkner av det.

Og dette er i grunnen forståelig. For Gud vil selvsagt, før han avslutter verdenshistorien, vise alle mennesker hva som er sannhet og hva som er løgn. En rettferdig Gud vil til slutt, gi alle en fair sjanse til å velge det som er rett.

Men inntil ”steinen” blir kastet, vil alle religioner være influert av den religiøse arven fra oldtidens hedenske verdensriker. Ettersom den kristne tidsalder opprant før ”steinen blir kastet”, er selvsagt den også influert av arven fra de store hedenske religionene. Soldagen som kristen hviledag – og den opprinnelig meget hedenske julen som kristendommens viktigste høytid, avslører sannheten i påstanden.

Verdenshistorien avslører hvilke supernasjoner Dan. kap. 2 peker mot. Den første var Babylon. ”Du er hodet av gull”, sa Daniel til Nebukadnesar. Gudebildets bryst og armer av sølv, må nødvendigvis symbolisere det medisk-persiske riket – som erobret Babylonia. Grekenland – symbolisert ved buken og hoftene av kopper, slo senere Media-Persia. En tid deretter erobret Romerriket – symbolisert ved benene av jern – Grekenland.

Men etter en tid mistet også Romerriket makten og ble da oppsplittet i dagens mange europeiske nasjoner. De blir symbolisert ved gudebildets føtter, som er av jern og leire. Kombinasjonen jern/leire peker for det første mot dette at noen av nasjonene skulle være sterke, andre svake. For det andre skulle disse nasjonene aldri mer bli et nytt og varig Romerrike. De skulle riktignok inngå “ekteskap” med hverandre, men det ville i alle tilfeller ende i skilsmisse. Gud sier bestemt:

”De skal blande seg med hverandre ved giftermål, men de skal allikevel ikke i lengden holde sammen, likesom jernet ikke blander seg med leiren.” (vers 43.)

EU er ofte nettopp blitt beskrevet som et ekteskap. Brexit varsler at skilsmissen mellom alle EU nasjonene, ikke er langt unna. Daniels profeti går gradvis i oppfyllelse, rett foran øynene på oss.

De fleste europeere spør seg selvsagt: Hva vil skje om hele EU går i oppløsning? Gud gir et svært dramatisk svar, gjennom Daniel:

”I DISSE KONGERS dager (lederne i nasjonene som inngår ekteskap med hverandre, og siden skiller seg), vil himmelens Gud opprette et rike, som i all evighet ikke skal ødelegges, og dette rike skal ikke overlates til noe annet folk; det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det stå fast evinnelig.” (vers 44.)

Her er det ikke snakk om det himmelske riket – men et som skal opprettes på jorden, før Jesu gjenkomst. For Daniel sier videre om det:

”Riket og herredømmet, og makten over RIKENE UNDER HIMMELEN, skal bli gitt til det folket som er Den Høyestes hellige. Hans rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og adlyde ham.” (Dan.7,27.)

Det var dette rikets komme til jorden, Jesus lærte oss å be om, i FADER VÅR: ”KOMME DITT RIKE! Skje din vilje på jorden, som i himmelen!”

I endetiden sender Gud sine tjenere ut til hele verden, med sitt siste advarselsbudskap:

”Jeg vil sette et tegn på dem (besegle dem), og sender noen av dem som er berget, ut til folkeslagene … til de fjerne kystene om ikke har hørt ryktet om meg og ikke har sett min herlighet. De skal fortelle om min herlighet blant folkeslagene. Og de skal bringe alle brødrene deres fra alle folkeslag … til mitt hellige fjell i Jerusalem, sier Herren …” (Jes.66,19-20.)

Guds evige rike blir opprettet på den nye jord, mens dette riket har sitt hovedsete i dagens Jerusalem – i en tid da mennesker fremdeles kan omvende seg. Legg i den forbindelse merke til at skapelsen av den nye jord, beskrives etter opprettelsen av dette jordiske riket, se vers 22-24.

I Jes.2,2-3 sier Gud, om disse hendelsene:.

”I de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå urokkelig som det høyeste av fjellene og rage over høydene. DIT SKAL ALLE FOLKESLAG STRØMME. Mange folk skal dra av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til JAKOBS GUDS HUS (det tredje templet), så han kan lære oss sine veier og vi kan ferdes på hans stier. For LOV skal gå ut fra SION, HERRENS ORD FRA JERUSALEM.”

Hvorfor går Guds Ord og hans lover ut fra Jerusalem i de siste dager? Har ikke de kristne allerede forkynt dette for verden? Nei, det vet vi godt at de ikke har. De har derimot forkynt et budskap som hevder at:

”Ved sin kropp har Jesus opphevet loven med dens bud og forskrifter.” (Gal.2,14-15) – og ”Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse.” (Gal.3,13.)

Steinen som blir kastet mot føttene på avgudsbildet (dagens europeiske nasjoner) se Dan.2,45 – avslører hva som kommer til å skje med kristendommen, i nær framtid. Ettersom den er en del av avgudsbildet, blir den knust sammen med hedenskapet den er oppblandet med:

”steinen knuste jernet, bronsen, leiren, sølvet og gullet.”

Og deretter vil Guds Ord og hans lover bli forkynt ut fra Jerusalem. Dette vil selvsagt føre til voldsomme konfrontasjoner.

Disse profetiene avslører at Corona pandemien ikke kommer til å avslutte vår verdenshistorie. Den vil bli avsluttet ved en veldig krig – mellom folk som er henholdsvis er for eller mot Jesu lære.

Categories:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *