Kristendommens falske grunnpillar.

0 Comments

En av kristendommens viktigste læresetninger, er den som sier at Jesus inngikk den nye pakt – beskrevet i Jer.31,31-34 – med de kristne, ved sin død.

For noen år tilbake, tok jeg i bruk det jeg kaller Berøa-prinsippet – på dette dogmet. Jeg gjorde som det står at vi skal gjøre med ALLE våre læresetninger – jeg «gransket … i skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt.» Ap.gj.17,11. Stor ble min forbauselse og forskrekkelse, da jeg oppdaget at denne kristne læresetningen ikke på et eneste punkt, stemmer med den eneste profetien som handler om den nye pakt – nemlig den i Jer.kap.31.

Faktisk så handler hele Jer.kap. 31 – også profetien om den nye pakt – om hendelser som finner sted i endetiden. Det ser vi av det siste verset i kap. 30, som går direkte over i vers 1 i kap. 31: «I DE SISTE DAGER skal dere forstå det. På den tiden, sier Herren, VIL JEG VÆRE ALLE ISRAELS ÆTTERS GUD.» En ting er sikkert – og det må vi nødvendigvis være enige om – NEMLIG AT ISRAELS TOLV STAMMER IKKE ER GJENREIST I DAG!

Den nye pakt er fullstendig sammenvevd med beskrivelsen av alle de tolv stammenes hjemvendelse til Israel, i de siste dager. Og det er nettopp disse hjemvendte jødene og identifiserte israelittene (også de fra de ti tapte stammene) – Gud inngår den nye pakt med. «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette EN NY PAKT med ISRAELS hus og med JUDAS hus.» vers 31.

Dette skjer etter at disse store folkeslagene har vendt tilbake til Israel. Gud sier til dem: «Reis deg varder, sett deg merkesteiner, gi akt på den hovedveien, den veien du gikk (da de vandret nordover, for mer enn to tusen år siden)! Vend tilbake, du jomfru Israel …» vers 21.

Disse folkene tar imot Guds oppfordring, og følger hans kall: «Jeg fører dem fra LANDET I NORD, og samler dem fra jordens ytterste ende … Som en stor skare skal de komme TILBAKE HIT.» vers 8. Og deretter er det at Gud inngår den nye pakt med dem.

Selve innholdet i pakten, avslører at dette ikke er den pakten vi kristne lever under. En av beskrivelsene av den, lyder jo slik: «De skal ikke lenger lære hver sin neste og hver sin bror og si: Kjenn Herren! For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren» vers 34.

Den kristne religion er en bekjennelses- og misjonerings-religion. Kristne har i to tusen år prekt for sin neste og sagt: «Kjenn Herren!» – og vi gjør det fremdeles. Vi lever absolutt ikke under denne nye pakten, som inngås med mennesker som har de ti bud skrevet i sine hjerter, slik at de ikke synder lenger – og derfor heller ikke trenger å misjonere blant sitt folk. Vi er fremdeles syndere som lever under pakten Jesus beskriver slik: «Dette er mitt blod, paktens blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse.» Matt.26,28.

Denne feiltolkningen har ført til at svært mange kristne ikke forstår hvordan man blir frelst. Gud forklarer frelsen på en meget enkel og forståelig måte, når han sier: «Jeg ga dem mine bud og kunngjorde dem mine lover. For det MENNESKE som holder dem skal leve ved dem.» Esek.20,11. Jesus – «GUDS ord» – fastholdt selvsagt sin Fars ord. Hans lære er denne: «Vil du gå inn til livet, så hold budene!» Matt.19,17.

Dette er en frelsessak som vi ikke kan forandre på. Det gjør Jesus klinkende klart i Matt.7,21-23: «Mange skal si til meg på den dagen (selvsagt dommens dag): Herre, Herre! Har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort MANGE KRAFTIGE GJERNINGER I DITT NAVN.» Her nevnes ting som i en del kristne menigheter, blir regnet som beviser for at de både forkynner og praktiserer sannheten. Men Jesus river ned disse «bevisene», når han i fortsettelsen sier: «Jeg har aldri kjent dere. VIK BORT FRA MEG, DERE SOM GJORDE MOT LOVEN!» Disse ordene må vi nødvendigvis være enige om at Jesus aldri har tatt tilbake!

Iflg. Peter blir nemlig Den Hellige Ånd bare gitt til dem som lyder Guds bud: «Vi er vitner om dette, og det er også Den Hellige Ånd, SOM GUD GA DEM SOM LYDER HAM.» Ap.gj.5,32. «Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! FOR MANGE FALSKE PROFETER ER GÅTT UT I VERDEN.» 1.Joh.4,1.

Burde det ikke nå være på tide å granske læresetningene i den kristne tro – som i sin tid ble fastsatt av den romersk-katolske kirke, som fylte Jesu lære med falsk og farlig lære? Om vi ikke gjør det, kan vi komme til å være blant dem Jesus sier dette til: «Vik fra meg, dere som gjorde mot loven!»

Categories:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *